skip top site navigation

Tagalog (Paunawa)

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-(888) 383-3039.

Sumusunod ang Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center ay:

  • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
    • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
    • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
  • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
    • Mga kwalipikadong interpreter
    • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Theresa Parry, Practice Administrator or Tess Rasner, Nurse Administrator.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Hand to Shoulder Center of Wisconsin or Woodland Surgery Center ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa:

Theresa Parry, Practice Administrator
Hand to Shoulder Center of Wisconsin
2323 N. Casaloma Drive
Appleton, WI 54913

920-702-8780 (voice)
920-730-8263 (fax)
[email protected]

Tess Rasner, Nurse Administrator
Woodland Surgery Center
2325 N. Casaloma Drive
Appleton, WI 54913

920-702-8888 (voice)
920-830-0638 (fax)
[email protected]

Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Tina Sauer or Tess Rasner, upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F
HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-863-1019
800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html