skip top site navigation

Polski (Polish)

Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-(888) 383-3039.

Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Hand to Shoulder Center of Wisconisn and Woodland Surgery Center nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center

  • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:
    • Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
    • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
  • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:
    • Wykwalifikowanych tłumaczy
    • Informacje na piśmie w innych językach

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Theresa Parry, Practice Administator or Tess Rasner, Nurse Administrator, 1-(888) 383-3039

Jeżeli uważasz, że Hand to Shoulder Center of Wisconisn and Woodland Surgery Center nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do:

Theresa Parry, Practice Administrator
Hand to Shoulder Center of Wisconsin
2323 N. Casaloma Drive
Appleton, WI 54913

920-702-8780 (voice)
920-730-8263 (fax)
[email protected]

Tess Rasner, Nurse Administrator
Woodland Surgery Center
2325 N. Casaloma Drive
Appleton, WI 54913

920-702-8888 (voice)
920-830-0638 (fax)
[email protected]

Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Tina Sauer or Tess Rasner, może w tym pomóc.

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F
HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-863-1019
800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html