skip top site navigation

Deitsch (Pennsylvania Dutch)

Wann du Deitsch (Pennsylvania German / Dutch) schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-(888) 383-3039.

Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center iss willich, die Gsetze (federal civil rights) vun die Owwerichkeet zu folliche un duht alle Leit behandle in der seem Weg. Es macht nix aus, vun wellem Schtamm ebber beikummt, aus wellem Land die Voreldre kumme sinn, was fer en Elt ebber hot, eb ebber en Mann iss odder en Fraa, verkrippelt iss odder net.

Hand to Shoulder Center of Wisconsin and Woodland Surgery Center

  • Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, ass net guud schwetze kenne:
    • Gebt Hilf fer hattheeriche Leit mit Zeecheschprooch Iwwersetzer
    • Gebt en Information, ass nunnergschriwwe iss in annere Wege fer Leit, ass net guud sehne kenne (grooss gedruckt, audio etc.)
  • Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, wu net English schwetze ass ihr Mudderschprooch
    • Gebt Hilf mit hochgelannte Iwwersetzer
    • Gebt en Information in annere Schprooche, net yuscht English.

Wann ebber Hilf braucht in der eent odder der anner Weg, schreib zum contact Theresa Parry, Practice Manager or Tess Rasner, Nurse Administrator.

Wann ebber denkt, ass Hand to Shoulder Center of Wisconsin or Woodland Surgery Center net genunk geduh hot fer all selli Hilf gewwe odder ebber net behandelt hot in en Weg, wie es geduh sei sett, kammer sich beklaage bei:

Theresa Parry, Practice Administrator
Hand to Shoulder Center of Wisconsin
2323 N. Casaloma Drive
Appleton, WI 54913

920-702-8780 (voice)
920-730-8263 (fax)
[email protected]

Tess Rasner, Nurse Administrator
Woodland Surgery Center
2325 N. Casaloma Drive
Appleton, WI 54913

920-702-8888 (voice)
920-830-0638 (fax)
[email protected]

Mer kann sich beklaage, wammer selwert datt anne geht, odder mit ePoscht, Fax odder en Briefli. Wann ebber Hilf braucht fer sich zu beklaage, Tina Sauer or Tess Rasner, iss do fer zu helfe.

Wammer will, kammer sich aa datt beklaage: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Office for Civil Rights Complaint Portal, mer geht zu https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf Mer kann aa en Briefli schreiwe zu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F
HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-863-1019
800-537-7697 (TDD)

Odder mer ruft selli Nummer uff: 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) Abbadiche Bledder fer sich zu beklaage, kammer datt gricke: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html